فنجان گل بسیار زیبا مناسب برای نشان دادن عشق و محبت و تشکر و قدرانی از شخصی که میخواهید نشان دهید سپاسگزار او هستید بهترین انتخاب است.