گلدان گل بسیار زیبا مناسب برای نشان دادن عشق و محبت و طراوت و تازگی به شخصی که میخواهید نشان دهید سپاسگزار او هستید بهترین انتخاب است